Mitä hyötyä content audit tuo?

Asiakaslähtöisessä sisältömarkkinoinnissa korostuu kohdentamisen tärkeys. Varmistetaan, että verkkosivuston sisältö tavoittaa oikeat vastaanottajat ja onnistutaan tarjoamaan laadukasta kohdeyleisöä aidosti palvelevaa sisältöä. Sisältömarkkinoinnin kulmakivenä ja strategisena työkaluna toimii content audit, sisältökatselmus.

Mikä on content audit?

Content audit eli sisältökatselmus on prosessi, jossa analysoidaan ja arvioidaan systemaattisesti kaikkea verkkosivuston sisältöä. Se on laadullinen analyysi verkkosivuston sisällöstä, ja tuo päivänvaloon sen, mihin resurssit kannattaa tulevaisuudessa keskittää.

Sisältökatselmuksessa arvioidaan sisältöjen suhteellisia vahvuuksia ja heikkouksia, kuten:

  • mitä sisältöä meillä jo on?
  • miten kohdeyleisö löytää sen?
  • miten sisältö täyttää tehtävänsä lukijan tavoittamisessa?
  • onko sisältö ajan tasalla?
  • tukeeko sisältö sisältöstrategiaa?

Miksi Medita halusi content auditin?

Meditassa on luotu sisältöä pitkään ja tulevan verkkosivu-uudistuksen myötä haluttiin tarkastella nykyisen verkkosivuston sisältöä kokonaisuudessaan. Sisältökatselmuksen tavoitteena oli katselmoida sisältöä huomioiden erityisesti kohdeyleisöä eniten kiinnostava sisältö, sisällön löydettävyys sekä päivitettävä tai puuttuva sisältö.

Sisältökatselmuksen suorittamiseen löytyy erilaisia työkaluja, joita hyödyntämällä prosessin manuaalinen työ kevenee. Pääosassa katselmusta on kuitenkin content audit -taulukko, johon kirjataan ylös kaikki kerätty tieto. Taulukko valitaan sen mukaan, mikä on sisältökatselmuksen tavoite.

Kohdennetun sisällön tulee olla lukijan löydettävissä

Sisältömarkkinointi perustuu kohdennettuun, lukijalle arvoa antavaan laadukkaaseen ja ajankohtaiseen sisältöön. On hyvä muistaa, ettei ensiluokkaisinkaan sisältö tuota arvoa, ellei sitä löydä.

Kohdennuksessa on hyvä lähteä liikkeelle määrittämällä yrityksen ostajapersoonat ja ostajan matka. Ostajapersoona on kuvaus yrityksen ihanteellisesta asiakkaasta. Ostajan matka keskittyy kuvaamaan potentiaalisen ostajan ostopolun eri vaiheita aina ostopäätökseen saakka. Markkinointistrategian suunnittelussa tämä prosessi on kartoitettava jokaiselle ostajapersoonalle ja tuotettava hyödyllistä sisältöä ostopolun eri vaiheisiin.

Ostajapersoonien ja ostajan matkan määrittäminen ovat hyvin oleellisia sisällön luomisen ja kohdentamisen kannalta, ja oikeastaan kaiken sen, mikä liittyy uusien asiakkaiden hankkimiseen ja säilyttämiseen. Sisältöä luodessa kannattaa kirjoittaa aina ensisijaisesti lukijalle eli potentiaaliselle ostajalle ja vasta sen jälkeen tehdä sisällöstä löydettävää.

Sisältökatselmus on kehittämisen työkalu

Sisältökatselmus auttaa saattamaan verkkosivuston sisällön ajan tasalle. Se parantaa verkkosivujen sijoitusta ja tekee verkkosivustosta lukijalle helposti navigoitavan ja virheettömän. Sisältökatselmus siis:

  1. antaa tietoihin perustuvan näkemyksen sisällön tehokkuudesta ja auttaa tekemään tietoon perustuvia päätöksiä
  2. tunnistaa parhaiten toimivat sisällöt, jotka keräävät juuri toivottuja lukijoita ja tuottavat haluttua toimintaa
  3. antaa ymmärryksen siitä, mikä yleisöä kiinnostaa ja mikä ei eli tavoittaako sisältö kohdeyleisön
  4. tunnistaa sisällön uudelleenkäyttö- tai päivitysalueet
  5. parantaa verkkosivujen löydettävyyttä

Verkkosivuston sisältökatselmuksessa on tärkeää huomioida pitkän aikavälin sisältöstrategia ja suhteuttaa löydökset siihen. Katsotaan, mikä toimii ja laajennetaan sitä. Näin myös markkinointistrategiaa voi optimoida ja suunnata resurssit oikeisiin asioihin tulevaisuudessa. Sisältökatselmus onkin säännöllisesti ylläpidettävä prosessi yrityksen kasvun varmistamiseksi.

Ota yhteyttä

Kirjoittanut: Eleonoora Sinervo
Julkaistu: 26.01.2022